Yönetmelik

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN

 KADRO VE ÇALIŞMA TÜZÜĞÜ

 

(Senato: 07.11.2012 tarih ve 11/352-8 sayılı karar)

(VYK: 7.12.2012 tarih ve 12-13/7-4 sayılı karar)

 

Madde 40 (4) Altında Yapılan Yönetmelik

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, ‘Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü’nün 40(4) maddesi uyarınca Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı Yöneticiler Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

 

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

1.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yürütülen bilimsel araştırma, yayın, araştırma temelli eğitim öğretim, sanatsal etkinlikler ve benzeri her türlü akademik etkinliklerde uyulacak etik ilkeleri saptamak; Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun oluşumunu, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

2.

Bu Yönetmelik,

       (1)     Üniversite topluluğunca yapılan her tür bilimsel araştırma ve çalışmalar ile gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, Üniversite fonlarınca desteklenen veya Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimsel araştırma-geliştirme projeleri ile ilgili araştırma etiği konularını;

       (2)     Üniversitenin her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organları ile Üniversite dışındaki diğer yayın organlarında yayımlanan ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olan her tür yayınla ilgili yayın etiği konularını;

       (3)     Üniversitenin desteğinden yararlanmakta olan ya da yararlanmak üzere başvuran öğretim elemanları ya da araştırmacı kişi ve kuruluşlarla ilgili akademik etik konularını;

       (4)     Araştırma temelli eğitim-öğretim etiği temel ilkelerini;

       (5)     Kurumsal etik ilkelerini;

       (6)     Etik Kurulu’nun oluşumu, görevleri ve çalışma yöntemini;

       (7)     Etik Kurulu’na başvuru ve etik değerlendirme süreçlerine ilişkin konularını kapsar.

 

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Hukuk gibi özel bağlayıcı mesleki ve bilimsel etik kuralları bulunan alanlarda yapılan ve yapılacak olan her türlü kuramsal ve deneysel çalışmayla ilgili başvurular, Etik Kurulu’nun onayını gerektiren araştırma ön izni başvuruları da dahil olmak üzere, ilgili fakültelerin görüşlerine başvurularak oluşturulacak uzman alt kurullarca, yine ilgili alanın kendi etik ilkeleri uyarınca değerlendirilir. Etik Kurulu, başvuru konularının gerektirdiği durumlarda başka alanlarda da uzman alt kurullar oluşturabilir. Bütün alt kurulların kararları Etik Kurulu’nun onayından geçmelidir. Ayrıca alt kurullar kararlarının üniversite dışında, oda, baro gibi meslek örgütlerinin etik kurullarına bildirilmesini önerebilir.

Tanımlar

3.

Bu Yönetmelik’te geçen:

Etik Kurulu: Doğu Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu’nu,

Rektörlük: Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nü,

Üniversite: Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ),

Üniversite topluluğu: Üniversite topluluğu tam ya da yarı zamanlı olduğuna bakılmaksızın, akademik yöneticiler, akademik personel, araştırmacılar, öğrencileri,

Etik İhlali: Akademik ve bilimsel bir kurumun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bilimsel araştırma, bilimsel yayın, araştırma temelli eğitim öğretim faaliyetlerinde etik ilke ve kurallarına uymayan kasıtlı eylemleri,

Etik Özensizlik: Akademik ve bilimsel bir kurumun görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bilimsel araştırma, bilimsel yayın ile araştırma temelli eğitim öğretim faaliyetlerinde etik ilke ve kurallara uymada özensizlik, dikkatsizlik, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da taksire dayalı, kasıtlı olmayan eylemleri ifade eder.

 

Temel Akademik Etik İlke ve Değerler

4.

      (1)      Üniversite, Üniversite topluluğunun tüm üyelerinin kişisel onurunu, bireysel kimliğini, mesleki saygınlığını ve Üniversite akademik topluluğunun tüm üyelerinin akademik saygınlığını tanır ve akademik etik ilkelerinin Üniversite topluluğunu kapsayan en vazgeçilmez değerler zinciri olduğuna inanır. Akademik etik ilkeleri aşağıdaki beş temel değer üzerine kurulur:

a.       Dürüstlük,

b.       Güven,

c.        Adalet,

d.       Saygı,

e.        Sorumluluk.

      (2)       Üniversite bu ilkelerin bilim ve sanat konularında (araştırma, yayın, sanatsal üretim ve sunumlarda) her türlü etkinliğin her aşamasında, Üniversitenin temsil edildiği her ortamda ve kamuya açık diğer hizmetlerin/etkinliklerin yerine getirilmesinde geçerli olduğuna inanır.

 

Bilim ve Sanatta Etik İlkeleri

5.

Üniversitenin bilim ve sanat etiği anlayışının temelini doğruluk, özeleştiri, nesnellik ve yansızlık, açıklık, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, bilimsel araştırma disiplinini koruma, özgün ve yaratıcı düşünme, başkalarının emek ve ürünlerine saygı, doğal çevreye ve canlı haklarına duyarlılık oluşturur.

Üniversitenin, her türlü bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve bunlarla ilişkili diğer etkinliklerde uyulmak üzere temel saydığı başlıca ilkeler şunlardır:

       (1)     Araştırma Etiği Temel İlkeleri

a.       Bilimsellik ilkesi: Veriler, bilimsel yöntemlerle elde edilir. Bunların değerlendirilmesi, yorumu ve kuramsal sonuçların elde edilmesinde de bilimsel yöntemlerin dışına çıkılmaz ve sonuçlar saptırılamaz. Elde edilmemiş sonuçlar araştırma sonuçlarıymış gibi gösterilemez.

b.       Bilimsel araştırmalarda “yaşama saygı” ve “deneklere/ danışılanlara zarar vermeme” ilkesi:Araştırmalarda deneklere, danışılanlara ve araştırmaya ya da sanatsal etkinliğe konu olan her türlü doğal veya kültürel varlığa zarar vermemek esastır. Denekler ve danışılanlar, olası riskler konusunda açık biçimde bilgilendirilmeli ve deneye / incelemeye katılım kararının etki ve baskı altında olmaksızın özgürce verilmesi ilkesine uymaya özen gösterilmelidir. İnsan verileri içeren araştırmalar için katılımcıların kişisel verilerinin kullanımı, saklanması ve paylaşımı konularında bilgilendirilmiş olmaları ve onayları alınmalıdır.

c.        Olumsuz sonuçlar doğurabilecek uygulamalar konusunda uyarma ilkesi:  Araştırmacılar, sanatçılar ve yetkililer, yapılan bilimsel araştırma ve sanatsal çalışmalarla ilgili olumsuz sonuçlar doğurabilecek uygulamalar konusunda toplumu bilgilendirmek ve uyarmakla yükümlüdür.

d.       Araştırmalara katılmama özgürlüğü ilkesi:  Araştırmacılar, kendi bireysel kanılarına göre zararlı sonuçlara veya onaylamadıkları uygulamalara yol açabilecek araştırmalara veya açıklamalara katılmama hakkına sahiptir. Hiçbir araştırmacı belirli bir görüşü, düşünceyi ya da eylemi desteklemeye, savunmaya, dile getirmeye veya toplu açıklamalara katılmaya zorlanamaz.

e.        Araştırmalarda akademik özgürlük ilkesi: Etik ilkelere aykırı olmadığı sürece araştırmalara ve sanatsal çalışmalara karışılamaz ve bunlar engellenemez. Buna karşılık araştırmacılar ve sanatçılar araştırma konu ve yöntemlerini belirlerken özellikle Üniversitenin bütçe uygulama ilkeleri doğrultusunda ve yerel veya küresel duyarlılık gerektiren konularda özenli ve sorumlu davranır.

f.         Toplum ve insanlık karşısında sorumluluk ilkesi:Bilimsel ve sanatsal çalışmalar, düşünsel mülkiyet ve kullanım hakları saklı kalmak koşuluyla, insanlığın ortak malıdır. Bu nedenle, araştırma ve sanatsal çalışmaların içeriğinin toplum, insanlık ve çevre yararını ilgilendiren hiçbir bölümü gizlenemez, değiştirilemez, çarpıtılamaz ve yasaklanamaz.

g.       Ortak ve bireysel sorumluluk ilkesi: Araştırmacı ve sanatçılar bu ilkelere uyulmasından gerek ayrı ayrı gerekse birlikte sorumludur. Üniversite topluluğu, bu ilkelerin gözetilmesini varlık nedeni sayar.

 

       (2)     Yayın Etiği Temel İlkeleri

a.       Bilimsel araştırma sonuçları araştırmayı gerçekten yapan ve yürütenlerin tümünün adlarıyla yayımlanır. Araştırmanın tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yayına hazırlanması aşamalarında etkin katkıda bulunmamış kişilerin adları, yazar adları arasına katılmaz veya katılmaya zorlanmaz.

b.       Bilimsel yayınlarda daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış bir çalışmadan yararlanırken bilimsel yayın kurallarına uygun olarak kaynak gösterilir. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir yapıtın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün biçimiyle yayımlanamaz.

c.        Yayına dayanak oluşturan araştırmayı destekleyen kurum veya kişilerin adları yayınlarda açıkça belirtilir. Bu kapsamda araştırmanın ağırlıklı bölümünün gerçekleştiği akademik kurumun, araştırmacının o kurumla ilişiğini kesmiş olması hâlinde bile anılması esastır.

 

BÖLÜM II

ETİK KURULU’NUN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

Etik Kurulu’nun 

Oluşumu

6.

(1)       Etik Kurulu, fakültelerde dekanlığın, yüksekokullarda ve Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nda müdürlüğün önerileri doğrultusunda Rektörlükçe uygun görülen ve Senato tarafından onaylanan fakülte ve okul temsilcisi üyelerden oluşur.

a.      Etik Kurulu üyeliğine geçmişinde etiğe aykırı, kanıtlanmış davranışı bulunmayan ve Üniversitede tam zamanlı çalışan öğretim elemanları aday olabilir.

b.      Üyeler Senato onayını takiben ilgili Rektör Yardımcısı tarafından resmi yazı ile Etik Kurulu üyesi olarak görevlendirilir.

 

 

(2)            Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Herhangi bir üyenin görevden ayrılması halinde boşalan üyeliğe aynı yöntemle, ayrılan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere yeni bir görevlendirme yapılır.

(3)            Süresi dolan üyeler, aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(4)            Etik Kurulu toplantısına ardı ardına yılda 2 kez geçerli özrü olmaksızın katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.

(5)            Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı yöntemle en geç iki ay içinde yeni bir üye görevlendirilir.

(6)            Etik Kurulu üyeleri, ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer.

Etik Kurulu’nun Görevleri

7.

Etik Kurulu’nun görevleri şunlardır:

(1)

Üniversite tarafından bir bölümü veya tamamı desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dahil) veya Üniversite mensuplarınca gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların etiğe uygun yürütülmesini sağlayacak ilkeleri belirlemek, geliştirmek ve gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak;

 

 

(2)

Bu yönetmelikte belirtilen etik ilkelerine aykırı davranışta bulunan öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personel ile ilgili başvuruları incelemek;

 

 

(3)

Üniversite mensuplarınca yürütülen veya Üniversite tarafından kısmen veya tamamen desteklenen (önerilenler ve sonuçlananlar dahil) araştırma projelerinin izlenmesi sürecinde ve Üniversitenin bilimsel dergilerinde veya başka yayın organlarında yayımlanan veya yayın için gönderilen yazılarda saptanan veya dikkate sunulan etiğe aykırı davranışlar ile ilgili başvuruları incelemek, gerektiğinde uzman veya danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışmalar yapmak, bilgi istemek ve görüş bildirmek;

 

 

(4)

Üniversitenin her türlü desteğinden yararlanmak üzere başvuran veya hâlen yararlanan kişilerin geçmiş araştırma, yayın, vb. etkinliklerini, söz konusu etkinliklerin Üniversite ile ilintisine bakılmaksızın ilgili birim veya kurumun istemi üzerine bilim etiği açısından inceleyip karara bağlamak; gerektiğinde danışman görüşü almak, ilgili kişilerle yazışmaları yapmak, bilgi istemek ve görüş bildirmek;

 

 

(5)

Etik Kurulu tarafından doğrudan veya görevlendireceği danışmanlar aracılığıyla incelenen dosyalar ile ilgili komisyon ve raportörlerinraporlarını inceleyerek oluşturacağı sonuç raporunu bir ay içinde Rektörlüğe sunmak; kapsam dışı olduğuna karar verilen dosyalar konusunda Rektörlüğü yazılı olarak bilgilendirmek;

 

 

(6)

Sonuçlanan ve karara bağlanmış olan araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışların Rektörlükçe ilgililere duyurulmasını sağlamak;

 

 

(7)

Akademik, araştırma ve yayın etiği başta olmak üzere etiğe aykırı davranışları ortadan kaldırmak için ilgili birim ya da kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici etkinlikler düzenlenmesini sağlamak üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

Etik Kurulu’na Başvuru Yöntemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gizlilik İlkesi            

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

(1)   Etiğe aykırı davranışlarla ilgili iddia içeren başvurular Rektörlüğe yapılır.  Başvuru sahipleri başvurularıyla birlikte iddia konusuna ilişkin somut bilgi ve verileri Rektörlüğe vermekle yükümlüdür. Başvurular Rektörlük tarafından inceleme yapılması için Etik Kurulu’na iletilir.

(2)          Yayın yoluyla, elektronik yöntemlerle veya benzeri iletişim araçlarıyla  etik ihlal iddiası söz konusu olduğunda Rektörlük de, re’sen Etik Kurulu’nun incelemesini isteyebilir.

(3)          Başvuru sahipleri, başvuruları ile ilgili olarak yapılacak işlem konusunda başvurulan makam tarafından en kısa sürede bilgilendirilir.

(4)          İmzasız başvurular kabul edilmez. Ancak somut bilgi ve verilerle desteklenen imzasız başvurularda Rektörlük re’sen Etik Kurulu’nun incelemesi isteyebilir.

(5)          Etik Kurulu inceleme sürecinde diğer kurum ve kuruluşlarla yazışmalarını Rektörlük aracılığıyla yapar.

 

(1)          Etik Kurulu’na yapılan başvurular, Etik Kurulu’nun inceleme ve değerlendirme süreçleri ile kararları gizlidir. Bu konuda başvuru sahibinden başkasına bilgi verilmez.

(2)          Gizlilik ilkesi, yayın yoluyla aleniyet kazanmış başvuru konularında dahi  Etik Kurulu ile alt kurulların üyeleri ve akademik yöneticiler için bağlayıcıdır.

(3)          Gizlilik ilkesinin ihlali bir disiplin suçudur. Gizlilik ilkesine uymayanlar hakkında Rektörlükçe gerekli disiplin işlemleri başlatılır.

 

Etik Kurulu’nun Çalışma Yöntemi

10.

(1)            Etik Kurulu her akademik dönemde en az bir kez toplanır. Toplantı günü, saati ve gündemi, toplantıdan en az bir hafta önce üyelere başkan tarafından yazılı olarak bildirilir.

 

(2)            Gündemde görüşülecek konulara ilişkin belgeler (araştırma ise araştırma dosyasının örnekleri) üyelere iletilir.

(3)            Etik Kurulu, olağan toplantıların dışında başvuru yoğunluğu ya da acil bir iş nedeniyle başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(4)            Etik Kurulu’nun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

 

 

 

 

 

(5)            Etik Kurulu, değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar. İnceleme ve değerlendirme sırasında, hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere gerektiğinde savunma hakkı tanınır. İlgili kişiler savunma hakkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde yanıt vermedikleri takdirde savunma haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumda Etik Kurulu, eldeki diğer bilgi ve verilere dayalı olarak değerlendirme yapar ve görüşünü oluşturur.

 

 

(6)

a.     Hazırlanan raporlar Etik Kurulu’nda tartışmaya açıldıktan sonra oylanır ve kesin rapor,  üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye "karşı oy" gerekçesini yazmak zorundadır.

b.     Etik Kurulu, inceleme sonuçlarını içeren görüş ve öneri niteliğindeki kararlarını Rektörlüğe sunar.

c.      Etik Kurulu’nun etik ihlal veya etik özensizlik tespit ettiği durumlarda Rektörlük, konu ile ilgili olarak idari ve/veya hukuki işlemler başlatır; disiplin soruşturması açar.

d.     Etik Kurulu, başvuruları yalnızca etik yönüyle ele alır ve değerlendirir. İnceleme ölçütleri ve önerileri uluslararası sözleşme ve bildirgelere, Madde 4 ve 5’te belirtilenler dahil, yerleşik etik ilke ve kurallarına dayanır. Ulusal ya da uluslararası metinlerde düzenlenmemiş bir etik sorunla karşılaşıldığında, Etik Kurulu bunu bir ilkeye ya da kurala bağlayabilir.

e.      Etik ihlali iddiasında bulunan kişi ve kuruluşlar, başvuruları ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu hakkında Rektörlük tarafından ilgili birim ve kurumlarla birlikte bilgilendirilir.

 

 

(7)

Başka kurul veya kurumlarca yapılmış ya da yapılmakta olan inceleme ve soruşturmalar, bu esaslar kapsamında yapılacak etik ihlali incelemelerine engel oluşturmaz.

 

 

(8)

a.     Etik Kurulu, gerekli hâllerde her dosya için usulüne uygun uzmanlardan oluşan bir alt kurul kurulması ya da uzman veya danışman incelemesi ve görüşüne başvurulması yoluna gider.

b.     Rektörlükçe görevlendirilen alt kurul, dosya üzerinde gizlilik içinde yapacağı incelemenin sonucunu ve konu ile ilgili değerlendirme ve görüşünü en geç iki ay içinde bir ön rapor hâlinde Etik Kurulu’na sunar. Kurullargerektiğinde danışman, bilirkişi ve tanıkların görüşlerine de başvurabilir. Uzman ve danışmanlar da dosya üzerinde gizlilik içinde yapacakları inceleme sonuçlarını iki ay içinde ayrı raporlar hâlinde Etik Kurulu’na sunarlar.  Etik Kurulu’nun uygun görmesi halinde bunlara ek süre verilebilir.

c.      Alt kurul, uzman ve danışmanlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeler, Etik Kurulu aracılığıyla sağlanır. Etik Kurulu, gerektiğinde uzman veya danışmanların toplantıya davet edilmesini Rektörlüğe teklif edebilir.

 

                                                                 BÖLÜM III

                                                             ETİK İHLALİ VE ETİK ÖZENSİZLİK

Etik İhlali veya Etik Özensizlik Oluşturan Eylemler

11.

Üniversitede “etik ihlal” veya “etik özensizlik” oluşturan eylemlere ilişkin başvuruların değerlendirilmesinde bilimsel araştırma etik ilkeleri esas alınır. Buna ek olarak yayın etiği konusunda etik ihlal veya etik özensizlik oluşturan eylemlerin sınıflandırılması şu tanımlara göre yapılır:

(1)       Aşırmacılık

a.       Korsanlık: Başkasının basılı veya elektronik ortamdaki yapıtını veya sanatsal uygulamalarını olduğu gibi alarak kendi adıyla sunmak;

b.       Yalnızca farklı sözcükler ve ifadeler kullanarak bir bölümünü değiştirerek başkalarının araştırma sonuçlarını ya da düşüncelerini ve uygulamalarını kendisininmiş gibi sunmak;

c.        Başkasının basılı veya elektronik ortamdaki yapıtının bir bölümünü, bilimsel yayın kurallarına uygun bir biçimde atıfta bulunmadan kendi yapıtı gibi sunmak;

d.       Kaynak yapıta, sanatsal uygulamalara uygun ve kuşkuya yer bırakmayacak biçimde bilimsel yayın kurallarına uygun olarak göndermeler yapmadan başkalarının düşünce, bulgu ve sanatsal uygulamalarını kendisininmiş gibi sunmak;

e.        Başkalarının düşünce, bulgu ve sanatsal uygulamalarını, alıntı olduğunu açıkça gösterecek biçimde sunmamak;

f.         Alıntı yapılan kaynağa ilişkin bilgi vermemek veya eksik bilgi vermek.

 

(2)       Uydurmacılık: Yapılmayan bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek veya yapılmayan bir araştırmaya dayandırarak sahte bulgular ortaya koymak.

 

(3)       Saptırmacılık veya Çarpıtma

a.     Araştırma ve uygulamaların yöntem veya sonuçlarını kasıtlı olarak saptırmak ve değiştirmek;

b.     Yapılan araştırma ve uygulamaları, araştırmanın ve uygulamanın niteliğini bozacak derecede farklı bir biçimde sunmak;

c.     Kullanılmayan araştırma materyalini veya aygıtını kullanılmış gibi göstermek;

d.    Araştırma sürecini, sürecin niteliğini değiştirecek biçimde olduğundan farklı sunmak;

e.     Araştırma kayıtlarını kasıtlı olarak değiştirmek;

f.      Fikir ve sanat eserlerine ilişkin mevzuata aykırı davranmak.

 

(4)        Yayın Tekrarı: Aynı yayını veya çevirisini, bilgi vermeksizin yeniden diğer yayın organlarına göndermek ya da yayımlamak. Yayın içeriğinin birden fazla uzmanlık alanını ilgilendirdiği, yayının farklı bir dilde yayımlanmasında yarar görüldüğü vb. durumlarda yayın tekrarı, bazı kurallara uyulması koşuluyla kabul edilebilir. Bu tür durumlarda her iki yayın organından onay alınması ve ikinci yayında, ilk yayın yerine ilişkin bibliyografik bilgilere mutlaka yer verilmesi gerekir.

 

(5)        Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü ve niteliğini bozmadan tek makale olarak yayımlamak olanaklı iken parçalara ayırarak iki veya daha çok sayıda yayın yapmak.

 

(6)        Destekleyenleri Belirtmeme: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek.

 

(7)        Hayali Yazarlık, Yazar Uydurma ve Çarpıtma

a.       Araştırmaya veya yayına etkin katkısı olmayan kişi veya kişileri, konumları ya da sıfatları nedeniyle, yazarlar listesine almak;

b.       Araştırmaya açık ve araştırmanın gidişi açısından önemli katkısı olmayan kişilerin adını yazarlar listesine koymak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkılarına dayanarak yeni yazar eklemek;

c.        Araştırma ve makalede ortak araştırmacı ve yazarlardan etkin katkısı bulunanların adlarını çıkarmak;

d.       Yazar sıralamasını gerekçesiz veya uygun olmayan bir biçimde değiştirmek;

e.        Yabancı dilden kitap, makale vb. çevirerek kendi yazmış gibi basmak.

 

 

 

 

Etik İhlali  veya Etik Özensizlik  Koşulları

12.

Bir olayın "etik ihlali” veya “etik özensizlik’’ eylemini oluşturabilmesi için aşağıdaki koşulların varlığı gerekir:

 

(1)

Etik ihlali; kasıt veya ağır ihmal sonucunda gerçekleştirilmiş etiğe aykırı davranıştır.

 

 

(2)

 

(3)

Etik özensizlik; dikkatsizlik gibi kasıtlı olmayan eylemlerle gerçekleştirilmiş davranıştır.

İddia, inandırıcı ve yeterli kanıtla desteklenmiş olmalıdır.

 

 

BÖLÜM IV

ETİK KURULU KARARLARINA İTİRAZ

Etik Kurulu Kararlarına İtiraz

Etik larına İtiraz

13.

Etik Kurulu kararlarına veya bu yöndeki uygulamalara karşı Rektörlüğe itirazda bulunulabilir. Söz konusu itirazlar, kararın ya da uygulamanın taraflara bildirilmesini izleyen 20 iş günü içinde yapılır. Rektörlük, gerekçelerini uygun bulduğu veya yeni kanıtlar içeren itirazları yeniden incelenmek üzere Etik Kurulu’na gönderir. Etik Kurulu’nun yeniden değerlendirme sonucunda alacağı karar nihaidir.

 

BÖLÜM V

SON HÜKÜMLER

Yürütme

15.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Yürürlük

14.

Bu Yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

                               

Kaynakça:

1.Hacettepe Üniversitesi Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

2.Yeditepe Üniversitesi Bilim Etik Kurulu Çalışması Esasları

3.Boğaziçi Üniversitesi Etik Kurulları ve İlkeleri

4.The Fundamental Values of Academic Integrity, The Center for Academic Integrity

               ​


yonetmelik